Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović

1 lela

Prim dr med Lela Mihajlović Jovanović, rođena 1959. u Knjaževcu, specijalista neuropsihijatrije, načelnik Neuropsihijatrijske službe od 1996. do 2005, šef Odseka za neurologiju i psihijatriju od 2006, upravnik Opšte bolnice 2012. Živi i radi u Knjaževcu, udata, majka jednog ženskog deteta doktora medicine.

Obrazovanje:

– Osnovna škola i gimnazija u Knjaževcu- odličan uspeh, Vukova diploma, đak generacije.
– Medicinski fakultet u Beogradu, 1985 zvanje doktora medicine
– Specijalizacija neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Nišu 1995
– Zvanje primarijus Ministarstva zdravlja 2002.
– Sertifikat psihoterapeuta:: – „Osnovi psihodinamičkog savetovanja i psihoterapije odraslih 2002. – 2004.”  -Instituta za mentalno zdravlje Beograd i Društva psihoterapeuta
– Sertifikat za Akupunkturu i tradicionalnu medicine Evropskog centra za mir i razvoj 2009 Beograd
– Sertifikat Zdravstveni menadžment po iskustvima Global instituta Austria 2010 Beograd
– Sertifikat EEG škole Neurološke klinike u Beogradu 2011
– Sertifikat Nacionalne škole za neuroangiologiju Beograd 2012
– Sertifikat EMG škole Neurološke klinike Beograd 2013.

Poznavanje stranog jezika-francuski i engleski.

Angažovanje :

– Predsednik podruznice KnjaževacSrpskog lekarskog društva u dva uzastopna mandata od 1998. do 2002.
– Član predsedništva psihijatrijske sekcije Srbije od 2004. god.
– član Udruženja psihijatara Srbije, Društva za adolescentnu psihijatriju,Udruženja neurologa Srbije, Sekcije za lečenje bolesti zavisnosti, Društva psihoterapeuta Srbije, Psihijatrijske sekcije Srbije, lekarske komore Srbije, Evropskog udruženja psihijatara, Evropskog udruženja neurologa i Srpskog lekarskog drustva
– Stalni sudski veštak za psihijatriju  (broj rešenja Ministarstva pravde: 740-05-02660/2010-03)

– Mentorstvo iz oblasti neurologije za ambulantni rad od 2002

Priznanja:

– plaketa Srpskog lekarskog društva podružnica Zaječar 1991
– zahvalnica Crvenog krsta Knjaževca 1997.
– zahvalnica Kluba MS Knjazevac 2008. god.
– zahvalnica CHF za doprinos u radu i pokretanju Savetovališta za mlade u Knjaževcu kao i projektu samipregled dojki i reproduktivno zdravlje mladih 2006
– Majska nagrada – zahvalnica grada Knjaževca za posebne doprinose u  pružanju i unapređenju zdravstvene zaštite i suzbijanju narkomanije
– Zahvalnica za dugogodišnju saradnju udruženja MS Knjaževac za 2015.
– Član upravnog odbora MS kluba Кnјаžеvас (kluba obolelih od skleroze multipleks od 2002. god.) i učesnik više uspešno realizovanih zdravstvenih projekata u saradnji sa CHF-om i NVO Srećno „Reproduktivno zdravlje mladih” 2002, – koordinator projekta ‚,Samopregled dojki i prevencја” 2003-monitor “Formiranje i орremanje savetovališta za mlade 2004.” saradnik u projektu, koordinator više projekta realizovanih u sardnji Ministarstva zdravlja i udruženje obolelih od multiple skleroze MS klub: „Psiho-socijalna podrška obolelih od MS-a” 2007.Projekta poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom „Mi volimo život“2008. sardanik na projektu NVO Timočki klub Zaštita žrtava nasilja „Ruka ruci“2010

Autor Akreditovanih predavanja od strane Zdravstvenog saveta Srbije i predavač
– stručni sastanak u okviru zdravstvene ustanove-Zdravstvenog centra Knjaževac:

1 Vertigo, akreditacija broj A-1-480/12

2 Terapija i dijagnostika shizofrenije, akreditacija broj A-1-474/12

3 Značaj rane dijagnostike depresije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, akreditacija broj A-1- 481/12

4 Motorni i nemotorni znaci Parkinsonove bolesti, akreditacija broj A-1-1190/12

5 Morbus Alzhajmer – značaj dijagnostike i terapije, akreditacija broj A-1-189/11

6 Lumbalni sindrom, akreditacija broj A-1-198/11

7 Prevencija suicida, akreditacija broj A-1-3921/11

8 Depresija – tretman i uloga lekara, akreditacija broj 446 od 25. 09. 2009.

9 Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, uloga lekara i zdravstvenog sistema, kreditacija broj A-1-250/10

10 Temtamen suicidi i procena rizika suicida”, akreditacija broj A-1-248/10

Autor i predavač Akreditovanih predavanja od strane Zdravstvenog saveta Srbije u 2013. godini u Poliklinici „Zdravlje i zdrav život”

1. Suicid, procena rizika suicida i prevencija, akreditacija broj A-1-27/13

2. Parkinsonova bolest – dijagnostika i terapija, A-1-28/13

3. Značaj rane dijagnostike depresije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i neprepoznata depresija, A-1-30/13

4. Demencija i depresija, A-1-29/13

5. Adolescentna kriza, A-1-26/13

6. Konverzivni disocijativni poremećaj, A-1-1163/13

7. Vertigo – dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapija, A-1-1166/13

8. Rizikofaktori za cerebrovaskularnu bolest, A-1-1169/13

9. Rizikofaktori za demenciju, A-1-1168/13

10. Cervikalna glavobolja i cerviko cefalični sindrom, A-1-1165/13

11. Trigeminalna neuralgija, A-1-1164/13

12. Multipla skleroza – dijagnostika i terapija, A-1-1167/13

13. Demencija – značaj terapije i komplijanse, A-1-1071/13

14. Lumbalni sindrom – dijagnostika i terapija, A-1-1070/13

15. Sindrom nemirnih nogu, A-1-1068/13

16. Migrena, A-1-1067/13

17. Terapija i dijagnostika shizofrenije, A-1-1069/13

18. Demencija – značaj dijagnostike i terapija, A-1-1177/13

19. Vertigo, A-1-2228/13

20. Rizikofaktori za akutni moždani udar, A-1-2226/13

21. Rizikofaktori za demenciju i Alchajmer demenciju, A-1-2227/13

22. Cervikalna glavobolja, A-1-2224/13

23. Trigeminalna neuralgija dijagnostika i terapija, A-1-2229/13

24. Multipla skleroza, A-1-2225/13

 

Autor i predavač Akreditovanih predavanja od strane Zdravstvenog saveta Srbije u 2014. godini u Poliklinici „Zdravlje i zdrav život”

1. Rana dijagnostika demencije A-1-943/14

2. Generalizovani anksiozni poremećaj A-1-928/14

3. Glavobolja A-1-929/14

4. Migrena i premenstrualna migrena A-1-930/14

5. Gubitak svesti A-1-931/14

6. Zaštita žena i dece od zlostavljanja i zanemarivanja i naša iskustva u projektu „Ruka ruci” A-1-20/14

7. Tranzitorni ishemijski atak A-1-18/14

8. Ishemijski moždani udar A-1-21/14

9. Dijagnostikovanje i lečenje oboljenja karotidnih arterija A-1-25/14

10. Poremećaj spavanja A-1-19/14

11. Mobing A-1-22/14.

12. Depresije kao rizikofaktor za demenciju A-1-1471/14

13. Terapija psihotičnih poremećaja A-1-1472/14

Autor je akreditovanih stručnih sastanaka u okviru Poliklinike „Zdravlje i zdrav život”

predavanja

Autor  32 stručna rada objavljena u stručnim časopisima i zbornicima kongresau zemlji i inostranstvu, autor 34 akreditovana stručna sastanaka-predavanja od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao i koautor knjige doc. dr Ivana Dimitrijevića: Bolesti zavisnosti – razvoj aktivnosti na prevenciji, lеčеnјu. edukaciji i istraživanju u Jugoslaviji“ Univerziteta u Beogradu. Beograd 2000.

SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA U STRUČNIM ČASOPISIMA

 1. Apsentizam zbog povreda u građevinskoj radnoj organizaciji „Mile Julin” Knjaževac, Timočki medicinski glasnik, zbornik radova VII Timočkih medicinskih dana Knjaževac 1988.
 2. Morbiditet radnika sa posebnim uslovima rada u odnosu na dužinu ekspozicionog radnog staža u radnoj organizaciji IMT Knjaževac Timočki medicinski glasnik, zbornik radova VII Timočkih medicinskih dana Knjaževac 1988.
 3. Uticaj mikroklime i kamene prašine na pojavu respiratornih oboljenja IV Jugoslovenski simpozijum o pneumokoniozama i ostalim profesionalnim bronhopneumo patijama sa međunarodnim učešćem Zbornik radova Soko Banja 1989.
 4. Morbiditet radnika sa posebnim uslovima rada u građevinskoj radnoj organizaciji „Mile Julin” u Knjaževcu u odnosu na starosnu strukturu Timočki medicinski glasnik, zbornik radova VIII Timočkih medicinskih dana Bor 1989.
 5. Traumatizam, oboljenja i odsustvovanje sa posla alkoholičara, Zbornik radova XIII stručne konferencije opšte medicine Bor. 1989.
 6. Neki aspekti ambulantnog tretmana Morbus Parkinsoni, Zbornik radova II kongresa Domova zdravlja Jugoslavije sa međunarodnim učešćem Bar 1997.
 7. Neuroze kroz svakodnevni rad Zbornik radova II kongresa Domova zdravlja Jugoslavije sa međunarodnim učešćem Bar 1997.
 8. Ima li droge u Knjaževcu (među srednjoškolskom omladinom), Zbornik sažetaka stručnog skupa zdravstvena zaštita studentske i srednjoškolske omladine u savremenim uslovima života, Zlatibor 1997.
 9. Potreba za neuropsihijatrijskim tretmanom korisnika Zavoda za vaspitanje mladeži u Knjaževcu Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XVII Timočkih medicinskih dana Zaječar 1998.
 10. Početak Morbus Parkinsoni najčešći simptomi Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XVII Timočkih medicinskih dana Zaječar 1998.
 11. Cista cerebri regio temporalis lat sin Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XVIII Timočkih medicinskih dana Zaječar 1999.
 12. Jedna slika mentalnog zdravlja starih Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XVIII Timočkih medicinskih dana Zaječar 1999.
 13. Pušenje, alkoholizam, druge narkomanije i nasilničko ponašanje u gimnaziji u Knjaževcu Zbornik sažetaka stručnog skupa zdravstvena zaštita studentske i srednjoškolske omladine u savremenim uslovima života, Zlatibor 2000.
 14. Pušenje, alkoholizam, druge narkomanije i nasilničko ponašanje u tehničkoj školi u Knjaževcu Zbornik sažetaka stručnog skupa zdravstvena zaštita studentske i srednjoškolske omladine u savremenim uslovima života, Zlatibor 2000.
 15. Usamljenost i mentalno zdravlje starih XIV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore – Zbornik sažetaka Beograd, 2000.
 16. Naš program prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, Zbornik rezimea XI Kongresa psihijatara Jugoslavije – Vrnjačka Banja 2000.
 17. Zašto izlazim kasno noću Zbornik rezimea XI Kongresa psihijatara Jugoslavije – Vrnjačka Banja 2000.
 18. Paraparesis spastica – prikaz slučaja, Knjiga sažetaka V Kongresa neurologa, Zlatibor 2000.
 19. Razvoj aktivnosti u oblasti bolesti zavisnosti u Knjaževcu, Knjiga bolesti zavisnosti – Razvoj aktivnosti na prevenciji lečenju, edukaciji i istraživanju u Jugoslaviji str. 260-266. Medicinski fakultet Beograd 2000.
 20. Saobraćajne nesreće, alkohol i mladi – Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XX Timočkih medicinskih dana Zaječar 2001.
 21. Glavobolje dece predškolskog i školskog uzrasta – naša zapažanja, Zbornik radova III Simpozijuma neurologije i psihijatrije razvojnog doba Beograd 2004.
 22. Miastenia gravis i multipla skleroza – prikaz slučaja, Zbornik sažetaka XIII Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Kragujevac 2008.
 23. Nasilje među mladima u opštini Knjaževac za period 1997-2007., Knjiga apstrakata XIII Udruženja psihijatara Srbije i XI Centralnog Evropskog neuropsihofarmakološkog simpozijuma Beograd 2008.
 24. Adolescentna kriza Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XXVIII Timočkih medicinskih dana Zaječar 2009.
 25. Da li postoji depresivnost kod adolescenata koji su pokušali samopovređivanje Timočki medicinski glasnik, zbornik sažetaka XXIX Timočkih medicinskih dana Zaječar 2010.
 26. Samopovređivanje adolescenata Zavoda za vaspitanje mladeži u Knjaževcu – značaj multidisciplinarnog tretmana – naša iskustva, Zbornik sažetaka II Kongresa sa međunarodnim učešćem društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke u saradnji sa Medikusom London i svetske psihijatrijske asocijacije
 27. Depresija nakon moždanog udara, Zbornik sažetaka IV Simpozijuma o moždanom udaru Srbije, 27. do 28. oktobar 2010. Beograd
 28. Depresija u zavisnosti od funkcionalne onesposobljenosti nakon moždanog udara, Zbornik sažetaka Jubilarnih 30. Timočkih medicinskih dana, 20. – 21. Maj 2011. Zaječar
 29. Alzheimerova bolest – značaj rane dijagnostike i terapije, Zbornik radova 8/14 Kongresa neurologa Srbije i V Kongresa Društva za neuronauke Srbije, 29. Septembar do 02. Oktobar 2011. Kopaonik
 30. Psihijatrijske smetnje žrtava nasilja u opštini Knjaževac 2010/2011 Zbornik sažetaka 31. Timočkih medicinskih dana, 19. – 20. Maj 2012. Zaječar
 31. Nasilje u porodici-prijekat Ruka-ruci u opštini Knjaževac 2010/11- primer sardnje vladinog i nevladinog sektora, Zbornik sažetaka XIV Kongresa Udruženja psihijatara Srbije i III kongresa Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana ,Beograd 2012
 32. Kognitivno bihejvioralne smetnje obolelih od Alzheimerove bolesti, Zbornik sažetaka XIV Kongresa Udruženja psihijatara Srbije i III kongresa Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana ,Beograd 2012